Binnen het Veiligheids Management Systeem is voorgeschreven dat er zowel prospectief als retrospectief risico-analyses worden uitgevoerd. Bij de prospectieve risico-analyse worden de risico’s in processen in kaart gebracht en geanalyseerd.

Kerteza heeft een methodiek ontwikkeld voor het uitvoeren van prospectieve risico-analyses die compatibel is met de HFMEA methode. Deze methodiek is uitgewerkt in een workshop, waarbij de medewerkers gedurende 1 dag op uw locatie worden getraind om deze analyses zelf uit te voeren en vervolgens te beoordelen in hoeverre deze risico’s daadwerkelijk geborgd zijn binnen uw organisatie. Na de workshop gaan de deelnemers aan de slag met de methodiek en ongeveer 4 maanden daarna worden gedurende een halve dag de resultaten besproken en voorstellen geformuleerd voor beheersmaatregelen.

DOEL

Het doel van de “Workshop Prospectieve Risicoanalyse” is het aanleren van een methodiek om systematisch risico’s in processen te identificeren en de mate waarin deze zijn geborgd te beoordelen. Hiermee wordt voldaan aan één van de eisen aan uw veiligheidsmanagementsysteem, die vanuit VMS-zorg zijn vastgesteld.

Overigens, een risico kan gerelateerd zijn aan de patiënt, aan de medewerker of aan de omgeving. Doorgaans wordt als perspectief de patiënt gekozen, maar noodzakelijk is dit dus niet.

WERKWIJZE

Tijdens de workshop staat het oefenen met de eigen praktijksituatie centraal. In overleg met de organisatie worden enkele (risicovolle) processen geselecteerd en vervolgens worden sleutelfunctionarissen binnen deze processen geselecteerd om te participeren in de workshop. Er kunnen maximaal 12 medewerkers deelnemen, waarbij idealiter 2 groepen van 6 of 3 groepen van 4 medewerkers worden geselecteerd. Uiteindelijk worden dan 2 of 3 risicovolle processen in de workshop centraal gezet. In overleg met de organisatie zijn natuurlijk andere varianten bespreekbaar.

Gedurende de dag van de workshop wordt de methodiek aangeleerd om het proces te beschrijven, de risicovolle momenten te identificeren met de bijbehorende risico’s en in kaart te brengen hoe deze risico’s geborgd kunnen worden binnen de organisatie. Er wordt een inschatting gemaakt van de omvang van de mogelijke schade en de kans dat deze schade optreedt. Ten behoeve van de prospectieve risico-analyse is een aantal werkbladen beschikbaar.

Daarna krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht, die eruit bestaat de hele analyse tot dusver af te ronden (tijdens de dag zal weliswaar het hoofdproces in kaart zijn gebracht met de risicovolle momenten, maar nog niet alle risicobeheersmatrices zin geheel uitgewerkt) en vervolgens in de praktijk te toetsen in hoeverre de risico’s daadwerkelijk worden beheerst. Een risico dat niet of niet volledig beheerst wordt, wordt gezien als een knelpunt. Vervolgens wordt het risicoprofiel opgesteld en op basis van de risicoscores (combinatie van de mogelijke schade en de kans dat deze optreedt) worden prioriteiten gesteld en beheersmaatregelen voorgesteld.

De uitwerking van de huiswerkopdracht wordt door de trainer / adviseur van Kerteza beoordeeld en voorzien van feed-back. 3 tot 4 maanden na de workshop worden de resultaten gepresenteerd door de werkgroepen. Hiertoe wordt een presentatie gemaakt door elke werkgroep; het is uiteraard een meerwaarde als het verantwoordelijk management bij deze presentaties aanwezig is.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij risicovolle processen op elk niveau binnen de organisatie (proceseigenaren, kwaliteitsfunctionarissen, managers, uitvoerend medewerkers, medewerkers belast met het uitvoeren van risicoanalyses…).

ERVARINGEN VAN CURSISTEN

 • Veel tips en tools in 1 dag
 • Fijn om met de eigen praktijk bezig te zijn
 • Zo had ik nog nooit over mijn werk nagedacht
 • Leuk, leerzaam en belangrijk om ook eens buiten de box te denken

PROGRAMMA

 • Identificeren van risicovolle processen
 • Beschrijven van het proces
 • Identificeren van risicovolle activiteiten en risico’s
 • Risicobeheersmatrices per risicovolle activiteit: risicofactoren, mogelijke incidenten, beheersmiddelen, bijsturing, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, managementinformatie
 • Toetsing van de praktijk
 • Knelpunten / niet beheerste risico’s
 • Opstellen risicoprofielen
 • Formuleren beheersmaatregelen
 • Huiswerkopdracht

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze 1-daagse workshop met een halve dag voor de presentaties wordt op uw eigen locatie georganiseerd.Vooraf wordt de workshop op maat met u ingericht. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een training op locatie kunt u ons contactformulier invullen.