Binnen een organisatie waarin zorg aan patiënten / cliënten wordt verleend is een systeem voor het melden van incidenten een verplicht onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Incidenten worden retrospectief geanalyseerd om verbetering van de veiligheid van de zorgverlening te bewerkstelligen en om met elkaar lessen te leren. KERTEZA heeft specifiek voor zorginstellingen een 2-daagse workshop ingericht.

DOEL

De workshop heeft de volgende leerdoelen:

 • Het aanleren van een methodiek om op systematische wijze retrospectieve analyses te kunnen uitvoeren en verbetermaatregelen te kunnen voorstellen/vaststellen
 • Het verkrijgen van inzicht in de basisoorzaken van incidenten
 • Het verkrijgen van inzicht in mogelijkheden om risico’s binnen de organisatie te minimaliseren
 • Het kunnen toepassen van de 4-O systematiek, zodat gewaarborgd wordt dat de gehele PDCA-cyclus wordt doorlopen
 • Het leren van lessen binnen de organisatie op basis van (bijna) incidenten die plaatsvinden

WERKWIJZE

De workshop wordt geheel op maat voor uw organisatie ingericht. Idealiter worden eigen incidenten ingebracht in de workshop die als oefenmateriaal dienen. Hierdoor zijn de voorbeelden herkenbaar voor alle deelnemers. Optioneel beschikken wij ook over casuïstiek. Getracht wordt een aantal incidenten te kiezen die variëren in complexiteit. De deelnemer leert op deze wijze stapsgewijs de methodiek en oefent aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voor retrospectieve analyses zijn meerdere methoden in omloop; in overleg met u zullen wij bepalen welke analysemethode(n) tijdens de workshop centraal staan.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor medewerkers in de zorg, staffunctionarissen die zich richten op kwaliteit en veiligheid, Arbo- en milieu functionarissen, leidinggevenden, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen en kwaliteitsmanagers.

PROGRAMMA

 • Human behaviour/human error
 • Inleiding retrospectieve incident analyse
 • Casus 1, 2 en 3
 • Gesprekstechnieken ondersteunend aan de analyse
 • Classificeren van basisoorzaken
 • Inbouwen van barrières
 • PDCA-cyclus en 4-O-systematiek
 • Koppelen PDCA/4-O systematiek aan basisoorzaken
 • Incidentanalyse op systeemniveau
 • Leren van lessen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze 2-daagse training wordt binnen uw zorginstelling gegeven.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons contactformulier invullen.